(Preuzeto sa eu-monitoring. ba, Svjetlana Marković: Organizacije civilnog društva u procesu integracije BiH u EU)

Nekoliko je direktnih razloga važnosti učešća OCD-a u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Prije svega, organizacije civilnog društva donose dodatnu vrijednost procesu jer imaju konstantnu komunikaciju sa građanima/kama BiH i u neku ruku odražavaju njihove potrebe (što predstavlja i određeni reality check za vlasti). Dalje, njihov rad u kreiranju politka zasnovan je na dokazima sa terena, te je neosporno njihovo učešće kao eksperata u određenim domenima (kao što su  ljudska prava žena, osobe sa invaliditetom, itd.). Uključivanje OCD-a u proces Evropskih integracija doprinosi i određenom pluralitetu mišljenja u pogledu odlučivanja (gdje je fokus na transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti javnih institucija), i kreiranje dvosmjerne komunikacije (vlasti-građani/ke-EU). Dugoročno gledajući, inkluzivnija uloga OCD-a može doprinijeti i osnaživanju participativne uloge civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika i donošenja odluka od značaja za sve građane/ke BiH. Da bi do ovoga došlo, moraju postojati institucionalizovani mehanizmi za uključivanje građana/ki, a vrlo komplikovan politički sistem zemlje mora iznjedriti jednostavne modele po kojima bi se svi nedržavni akteri uključili u dugoočekivani proces pridruživanja.

Iako je početkom januara Direkcija za evropske integracije omogućila građanima BiH da odgovore na 35 od 3242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije, obezbijedila i e-konsultacije kako bi OCD-a imali priliku uzeti učešće u odgovaranju  na Upitnik Evropske komisije, izuzetno kratki rokovi od samo mjesec dana pokazali su da institucionalni dijalog sa civilnim društvom kojem Direkcija teži mora biti praktičniji i efikasnji. Potrebno je uspostaviti inkluzivniji model za sprovođenje konsultacija koji ne smije biti samo virtuelan. Pozitivna praksa je što OCD-a već nekoliko godina imaju uspostavljenu komunikaciju sa Briselom i što zasebno dostavljaju različite izvještaje (kao što je Alternativni izvještaj o napretku), promovišu svoje aktivnosti Evropskom direktoratu za proširenje (DG near) i regionalno zagovaraju za ulazak BiH u EU. Inicijativa od strane OCD-a da se aktivno uključi u proces dakle postoji samo što je uglavnom usmjerena na Brisel, a ne na Sarajevo, te će vlasti BiH morati uspostaviti konstruktivno partnerstvo sa civilnim društvom koje je i Evropska unija u više navrata podsticala.

Pročitajte više na linku:

2018 Alternative analytical report on the application of Bosnia and Herzegovina for EU membership: political criteria

Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji: politički kriteriji

Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije

Alternative answers of civil society organizations to the European Commission Questionnaire

TOP