Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo predstavlja instrument politike proširenja kojim Evropska unija ocjenjuje spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU, o čemu najzad odlučuje Savjet EU i Evropski savjet.

Upitnik sadrži 3242 pitanja grupisanih u politički i ekonomski kriterijum te 33 poglavlja pravne stečevine Evropske unije, a Evropska komisija očekuje da Bosna i Hercegovina dostavi odgovore na pitanja iz Upitnika na engleskom jeziku u roku od šest mjeseci.

Upitnik sadrži  detaljnu listu pitanja koja svojom strukturom prati strukturu kriterija za članstvo u EU, a cilj je da se kroz odgovore napravi sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države koja je podnijela zahtjev za članstvo u EU, te ocijeni njegova kompatibilnost sa sistemom i vrijednostima koje egzistiraju u EU i državama članicama EU. Evropska komisija dostavlja upitnik nakon što država koja želi pristupiti EU podnose zahtjev za članstvo u EU Vijeću EU, te pošto Vijeće EU pozove Evropsku komisiju da pripremi mišljenje o zahtjevu za članstvo.

Upitnik je dostupan na linku:

TOP