Uloga parlamenata u procesu pristupanja EU (b/h/s)

Kantoni u Federaciji BiH: Realnosti i očekivanja u procesu pristupanja EU (b/h/s)

Studija o parlamentarnoj saradnji: pregled parlamentarnih kapaciteta u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama (en)

Study on parliamentary cooperation: overview of parliamentary capacity building on EU candidate countries and potential candidates, European Commission, 2015

Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU -Stručna analiza usklađenosti (b/h/s)

TOP