Zakon o ravnopravnosti polova (Službeni glasnik BiH, br. 16/03, 102/09) u članu 13. predviđa nekoliko oblika direktne i indirektne diskriminacije na radu ili u vezi sa radnim i socijalnim pravima. Isto se definiše i članovima 14-18. Treba, međutim, naglasiti, da razlike u platama, a posljedično i u penzijama, nastaju uglavnom ne putem oblika diskriminacije koji
 Agencija za oglašivačke standarde objavila je da će Velika Britanija zabraniti oglase koji sadrže rodne stereotipe Odredba bi trebalo da stupi na snagu u junu 2019. godine i napokon stane na kraj oglašavanju u kojem su žene prikazane kao domaćice, a muškarci kao glavni hranitelji porodice.  Smjernice Odbora oglašavanja objasnile su da to ne znači
Da je položaj žena u dvadeset i prvom vijeku znatnog broja država i dalje nezavidan u većini društveno-političkih i socijalnih sfera života nije neprimjetna činjenica. Zbog još postojećih, neiskorijenjenih i patrijarhalnih razmišljanja one su primorane da se suočavaju sa različitim preprekama u svakodnevici, naročito u oblasti zapošljavanja. Takođe, loši uslovi rada, radna eksploatacija, psihičko i
U Parlamentu BiH dodijeljene nagrade Srđan Aleksić i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira U okviru svečanosti koju su povodom 70. godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u Sarajevu organizirali Mreža za izgradnju mira i USAID-ov projekat PRO-Budućnost, pred 500 gostiju dodijeljene su novinarska nagrada “Srđan Aleksić” i Mirovna nagrada Mreže za izgradnju
TOP